Tasuvusanalüüside ülevaade

Arena Tartu multihalli ehitamise julge idee on tänaseks jõudnud sinnamaale, kus linnale on koostatud kaks tasuvusanalüüsi. Kuna detailne retsensioon ja arutelu tasuvusanalüüsi koostajatega jäi olemata, siis anname omapoolse ülevaate linnarahvale edasi Tartu Postimehe kaudu.

Majanduskonsultatsioonide OÜ ja OÜ Heival Consultingu tööd on tänuväärsed ja oluliseks sisendiks Arena Tartu tuleviku suunas.

Kuigi Tartu on maailmamastaabis väikelinn, siis viimase analüüs näitas, et me ei ole sugugi nii väiksed, et ei suudaks korda viia suuri asju.  Maailmas on palju häid näiteid. Ka Heiväli analüüsist selgus: „Tartu suurusega linnade keskmine halli mahutavus on ligikaudu 7000 istekohta”. Selgub ka, et väiksema mahutavusega kui 3500 istekohta, ei ole otstarbekas ehitada.

Eriti positiivne oli viimase ettepanek korraldada külastusi Tartu suurusega või väiksematesse linnadesse, kus suudetakse multifunksionaalseid halle kasumlikult majandada ja suurüritusi korraldada. Sellisteks näideteks on Zadari hall Horvaatias ja Klaipeda hall Leedus. Esimeses, Tartust väiksemas linnas (75 000 elanikku) asuva halli istekohtade arv on 10 000. Teises, 7500 istekohta 154 000 linnaelaniku kohta. Mõlemad hallid toodavad iga-aastast kasumit ja neid näiteid on veelgi.

Külastused hästi toimivatesse hallidesse annaksid võimaluse näha ja kogeda nende hallide köögipoolt – Milliseid üritusi korraldatakse? Millised üritused on kasumlikud ja millised mitte? Milline on olnud halli panus linna arengusse, linnarahva heaolusse ja tööhõivesse? Millistest kanalitest tuleb halli lisafinantseering nt reklaami müük, turismiväärtus; kuidas on lahendatud ärivõimalused ja võrkturundus?

Märkimata ei saa muidugi jätta asjaolu, et selliste hallide tekke ja eduka toimimise aluseks on olnud võimalustele avatud, suurelt mõtlev ja otsutada julgev linna juhtkond; väga hea meeskond, kes halli manageerib ja ehk isegi nurgakivina kõige tähtsam – potentsiaalne tipptasemel kodumeeskond.

Selleks omavad selget potentsiaali Tartu oma pallimeeskonnad, kelle võimalik uus suur arenguhüpe on jäänud just korraliku koduhalli puudumise taha. Lisaks treenivad Tartus ka maailmatasemel Eestit esindav võimlemisklubi Janika ja jõudsalt arenevate jääalade esindajad.

Analüüsidest selgubki, et täna on Tartus tohutu vajadus jäähalli järele – praegune Lõunakeskuse jäähall on selgelt ülerahvastatud. Heiväli analüüsi põhjal on täituvus mõnel päeval isegi 110%. See tähendab, et jääd kasutatakse ka varahommikutel ja hilisõhtutel peale kella 23.

Seetõttu ongi oluline kaasaegsete lahendustega kaasas käimine ja toimiva infrastruktuuri olemasolu. Kitsaskoht, mis selgus aga analüüsidest oli võrdluste toomine näidete pealt, nagu Saku Suurhall ja Tartu Laululava, mille sisu on erinev kavandatavast, maailmas ainulaadsest, mitmetasandilisest multifunktsionaalsest hallist.

Arena Tartu idee põhinebki multifunktsionaalsusele ja mehaanikale, mis võimaldab erinevaid üritusi korraldada samal ajal ja kohandada vastavalt nõudlusele. Seetõttu ei ole kindlasti probleemiks ka Tartu linna killustunud ja segmenteeritud spordi- ja kultuurimaastik, mida rõhutavad nimetatud analüüsid.

Analüüsi poolt viidatud 7000 istekohta võiksiki olla uue mitmetasandilise halli mahutavuse orientiir, mis tähendab, et igapäevaselt täidaks halli 3-4 regulaarset kasutajat korraga sh jäähalli ja pallimängude harrastajad ja lisaks mitteregulaarsed halli kasutajad nagu konverentsid, messid, kontserdid jne.

Arena Tartu tulevikupotentsiaal

Analüüside kitsaskohtadeks on kindlasti ka liigne subjektiivsus ja linna tulevikupotentsiaali mittearvestamine.

Heiväl osutab, et konverentse enam kui 500 osalejale korraldatakse Tartus umbes kaheksa ja selle nõudluse rahuldab olemasolev taristu. Analüüsist aga ei ilmne asjaolu, et ka 1000+ osalega konverentsi korraldamise järele on Tartus vajadus. Seda näiteks rahvusvahelise erialaarstide kongressi korraldamiseks, mille järgi on esitatud Tartule kui meditsiini- ja ülikoolilinnale konkreetne ettepanek. Ka ei ole võimalik täna tuua Tartusse Euroopa suurimat robootikavõistlust Robotex, mida väisab iga aastal kolme päeva jooksul umbes 15 000 inimest.

Tartu linn on täna ürituste asukohtade valikutes ja mahutavuses limiteeritud ja seetõttu ei saa olla ka analüüsid, mis suuresti põhinevad Tartus seni toimunud üritustele, piisavalt täpsed. Tartu linna potentsiaal on oluliselt suurem kui tänased tingimused seda võimaldavad.

Kuidas edasi?

Hetkel on peamine võtta koostatud analüüsidest kaasa häid ja edasiviivaid mõtteid ­– kindlasti ka julgust teha asju suurelt ning kalkuleeritult riskida.

Kui me jääme ootama analüüsidest tulenevat vajadust uue linnahalli järgi ja jätame linnarahva poolt heakskiidu saanud eskiisprojektid sahtlisse paremaid aegu ootama, siis võib juhtuda, et me jäämegi ootele, sest tasuvusanalüüsid ei arvesta linna tulevikupotentsiaali.  Ka edaspidised analüüsid ei leia eeldatavasti vajadust linnahalli ehitamiseks, kui võrdlusmomendiks on endiselt samades ruumides, samasuguse mahutavusega asetleidvad üritused, millele ei ole antud võimalust areneda ja kasvada.

Mis selgus analüüsidest?

* Tartu suurusega linnade optimaalne halli mahutavus on 7000 istekohta

* Maksumus ca 20-40 miljonit eurot

* Professionaalse tiimi manageerimisel suudab hall ennast ise ära majandada

* Tartu vajab uut jäähalli

Kust tuleb raha?

Raadi piirkonnas on linnal hetkel ca 22 ha erineva sihtotstarbega maad, mis hetke planeeringut arvestades ei oma linna jaoks kuigi suurt tuluallikat. Piirkonna korrastamine ning kõnealuse maa välja rentimine pikaajaliselt ei ole mõistlik tegevus Tartu arengut pikas perspektiivis silmas pidades.

Et Tartu linn ja selle elanikud saaksid Raadi piirkonnast maksimaalset kasu, oleks vajalik selle piirkonna restartimine.

Restardi all mõtleme terve kõne all oleva maa-ala uuesti planeerimist, läbimõtlemist ning terviklikku lahendust. Peale uue planeeringu kehtestamist tuleks korraldada võimalikult kõrgel tasemel tasustatud arhitektuurikonkurss Raadi alale kui tervikule, mis oma visuaalse jõu ja lennukusega annaks tulevikus potentsiaalsetele huvilistele täpse pildi ning ettekujutuse, milline Tartu uusim ja innovatiivseim linnaosa välja nägema hakkab.

Olgu siin näitena toodud Arena Tartu Facebooki lehelt leitav 3D videolahendus, mille käigus tutvustatakse uut elamupiirkonda Prantsusmaal: facebook.com/arenatartu

Muutes läbi planeeringu kõnealuse maa sihtotstarvet ning luues sinna tänapäeva vajadustele vastava planeeringu, on tulemuseks vägagi arvestatav piirkond, mille maa väärtus küündib vahemikku 10-20 miljonit €!

See võiks olla juba arvestatav summa tulevase Arena ehituse eelarveks!

Nimetatud hinnavahemik on saadud täna reaalselt Raadi piirkonnas müügis olevate kruntide hindadest.

Sellisel lahendusel on veel ka teine oluline aspekt. Nii tekiks vägagi atraktiivsesse linnaossa ka elanikke, mille läbi saaks linn endale juurde kodanikke, kes praegu peavad oma kodu ehitamiseks vaatama linna ümbruses asuvate valdade poole ning kelle tulumaks laekub seeläbi ka valda mitte Tartu linna kassasse.

Raadist võiks kujuneda ideaalne elukeskkond – uus linna tõmbekeskus ja vaid kukesammu kaugusel südalinnast.